Pirkimo – pardavimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės „MIŠKO NATŲ KROMELIS“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Taisyklės parengtos 2022-05-18


1. Sąvokos
1.1.Elektroninė parduotuvė – elektroninė prekių parduotuvė, esanti internetiniu adresu www.miskonatos.kromelis.lt.

1.2.Pardavėjas – UAB „Kaivana“, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens kodas: 133983057, registruotos buveinės adresas: Rūtų g. 8, Dievogalos k., Kauno r. sav., Lietuva, LT 53428. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT339830515.

1.3.Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, turintis 20 metų, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.

1.4.Prekė(-s) – Elektroninėje parduotuvėje parduodama (-os) prekė (-ės).
1.5.Privatumo politika – dokumentas, kurio tikslas suteikti Pirkėjui (fiziniam asmeniui) informaciją, apie jo asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat pateikti kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu.

1.6.Taisyklės – šios elektroninės parduotuvės „MIŠKO NATŲ KROMELIS“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Sutarčiai.

1.7.Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo Elektroninėje parduotuvėje, kurią sudaro Pirkėjo Prekių užsakymo paraiška, pateikta Elektroninėje parduotuvėje, ir šios Taisyklės.


2. Bendrosios nuostatos
2.1.Šių Taisyklių, kartu su jose nurodytais dokumentais, paskirtis suteikti informaciją Pirkėjui apie Pardavėją bei išdėstyti Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių pardavimo sąlygas.

2.2.Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.

2.3.Pirkėjas, prieš užbaigdamas užsakymą, privalo susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis (t.y. susipažinęs su Taisyklėmis turi pažymėti varnelę prie teiginio „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Patvirtintos Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Sutarties dalimi bei kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su Prekių pardavimu susijusios sąlygos.

2.4.Pirkėjas, prieš užbaigdamas užsakymą, taip pat privalo susipažinti su Privatumo politika.

2.5.Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ar susipažinti su Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių užsakymo ir sudaryti Sutarties.

2.6.Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į Pirkėjus, turinčius galutinio vartojimo tikslą.


3. Prekių užsakymas, Sutarties sudarymo momentas
3.1. Prekių užsakymą gali pateikti tik Taisyklių 1.3. punkte nurodyti asmenys. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis gali pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje.

3.2. Elektroninėje parduotuvėje nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš pateikiant užsakymą, todėl Pirkėjui, rekomenduojama atidžiai perskaityti ir patikrinti teikiamą užsakymą kiekviename užsakymo teikimo etape. Pirkėjas, suformavęs Prekių krepšelį ir įvykdęs visus Prekių užsakymo pateikimo žingsnius, norėdamas pateikti užsakymą paspaudžia mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“. Po užsakymo pateikimo Pirkėjui atsiranda prievolė sumokėti už Prekes Taisyklių 5.6 punkte nustatyta tvarka.

3.3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikia Prekių užsakymą ir apmoka už užsakytas Prekes bei elektroniniu paštu gauna patvirtinimą, kad Pardavėjas apmokėjimą už Prekes gavo.

3.4. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti pateikto užsakymo (pavyzdžiui, Prekės nebėra galimybės užsakyti iš tiekėjų, dėl Prekės likučio trūkumo ar dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje pateikiama Prekės kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 5.5 punkte), Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pardavėjas tokiu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus.

3.5. Pardavėjas, išsiuntęs Prekes, apie tai elektroniniu laišku informuoja Pirkėją.

3.6. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos Prekių užsakymus, kuriuose pateikti teisingi ir tikslūs Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (pavyzdžiui, Prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.).

3.7. Sudarydamas Sutartį, Pirkėjas sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekėms taikomi garantijos dokumentai (jei taikoma), jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu – kartu su Prekėmis, arba elektroniniu būdu – Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.8. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutikęs, patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus. Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsaugoti ir (ar) atsispausdinti Taisykles, gali jas taip pat atsiųsti iš Elektroninės parduotuvės arba kreiptis su atitinkamu prašymu į Pardavėją elektroninio pašto adresu:
eshop@miskonatos.lt.

4. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos


4.1. Pirkėjas turi teisę:
4.1.1. pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka; 4.1.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su miskonatos.kromelis.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
4.1.2.1. alkoholinių gėrimų įsigijimo;
4.1.2.2. nealkoholinių gėrimų įsigijimo;
4.1.2.3. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;
4.1.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
4.2.2. pateikdamas Prekių užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, o jiems pasikeitus duomenis atnaujinti arba apie jų pasikeitimą informuoti Pardavėją;
4.2.3. sąžiningai ir teisingai naudotis Elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui;
4.2.4. naudodamasis Elektronine parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Elektroninėje parduotuvėje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.3. Pardavėjas turi teisę:
4.3.1. keisti šias Taisykles, Elektroninės parduotuvės funkcijas, Prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį;
4.3.2. jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar nesilaiko šių Taisyklių, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
4.3.3. savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Elektroninėje parduotuvėje, arba bet kokią Elektroninės parduotuvės medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Pirkėjo teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja:
4.4.1. dėti pastangas tinkamai ir laiku įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
4.4.2. suteikti Pirkėjui visą būtiną informaciją;
4.4.3. laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų;
4.4.4. pasiūlyti Pirkėjui kitą analogišką ar, kiek įmanoma, savo savybėmis panašesnę Prekę, jei Pardavėjas neturi galimybės pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės.

4.4.5. Pardavėjas užtikrina, kad užsakytas prekes Pirkėjui pristatęs kurjeris visada patikrina Pirkėjo arba prekę priimančio asmens dokumentą ir įsitikina, kad gimimo data, nurodyta užsakyme ir pateiktame dokumente sutampa ir Pirkėjo/priimančio prekes asmens amžius nėra mažesnis nei 20 metų. Jei prekes atsiimantis asmuo nėra sulaukęs 20 metų amžiaus, prekės neatiduodamos, o užsakymas anuliuojamas

4.4.6. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų užsakymus Svetainėje Pardavėjas vykdo ir faktiškai pristato laikantis LR Alkoholio kontrolės įstatyme nurodytų apribojimų ir draudimų (t.y. užsakymai nėra faktiškai pristatomi nuo 20.00 iki 10.00 val., nuo 15.00 iki 10.00 val. sekmadieniais ir rugsėjo 1 d.).

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
5.1. Prekių kainos nurodomos Elektroninėje parduotuvėje prie Prekių aprašymų ir Pirkėjo suformuotame užsakyme. Prekių kainos yra nurodomos eurais su PVM.

5.2. Prekėms taikoma Prekių užsakymo pateikimo metu galiojusi Prekių kaina.

5.3. Elektroninėje parduotuvėje Prekių kainos nurodomos be Prekių pristatymo išlaidų. Prekių pristatymo kainos nurodytos Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.

5.4. Bendra Prekių kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, pristatymo ir kitos išlaidos, nurodoma Prekių užsakymo pateikimo metu.

5.5. Pardavėjas turi teisę pakeisti Elektroninėje parduotuvėje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo, jeigu Pardavėjas nustato, kad Prekių kainose yra netikslumų dėl Elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Tokiu atveju, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5.6. Pirkėjas sumoka už Prekes Prekių užsakymo pateikimo metu, naudojantis elektronine bankininkyste per atsiskaitymo partnerį UAB „Paysera LT“.

5.7. Galimybės atsiskaityti grynais pinigais arba banko kortele atsiimant Prekes nėra.

5.8. Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už Prekes, t. y. sumokėti užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas neatsako už tinkamą mokėjimų pavedimų įvykdymą ir įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

5.9. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjui, kad apmokėjimas už Prekes yra gautas.


6. Prekių pristatymas
6.1. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6.2. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš būdu:
6.2.1. per kurjerį;
6.2.2. Užsakytas prekes galima atsiimti nemokamai Miško natų restorane: Kapitoniškių km. 19, Kaišiadorių r. (pagal atskirą susitarimą).

6.3. Užsakymai, kurių suma yra didesnė nei 50 eurų, Lietuvos Respublikos teritorijoje yra pristatomi nemokamai.

6.4. Prekių pristatymo kainos nurodytos Elektroninėje parduotuvėje gali keistis. Aktualios prekių pristatymo sąlygos, terminai ir įkainiai pateikiami Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.

6.5. Pasirinkus siuntos pristatymą per kurjerį, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą. Prekes priima Prekės užsakymą pateikęs asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas turi garantuoti priimančiojo asmens amžių (ne jaunesnis nei 20 metų).

6.6. Prekės Lietuvos Respublikoje įprastai pristatomos per 2-3 dienas nuo apmokėjimo už Prekes gavimo. Detalūs Prekių pristatymo terminai yra nurodyti Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.

6.7. Nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas negali garantuoti, kad Prekės visais atvejais be išimties bus pristatytos nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais įskaitant, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, dėl pristatymo paslaugas teikiančių subjektų veiksmų, Prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją ir nurodo terminą, per kurį Prekė bus pristatyta. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra vartotojas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

6.8. Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku arba neatsiima Prekės iš savitarnos siuntų terminalo per nustatytą terminą ar kt.), Prekės pakartotinai nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja papildomo siuntimo, už kurį gali būti taikomas papildomas mokestis. Jeigu Pirkėjas nepateikia minėto pageidavimo, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus, prieš tai atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, ir Prekių pristatymo išlaidas.

6.9. Pirkėjas, priimdamas įsigytas Prekes, kartu su kurjeriu turi patikrinti siuntos būklę. Nustačius, kad siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su kurjeriu turi užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus ir nedelsiant apie juos informuoti Pardavėją elektroninio pašto adresu: eshop@miskonatos.lt arba telefonu: +370 650 13538.

6.10. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje. Tokiu atveju, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

6.11. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (Prekės pakuotės pažeidimai, kiekio, asortimento, komplektacijos neatitikimai ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturi teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų.

6.12. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus.

7. Prekių kokybė ir garantija
7.1. Kiekvienos parduodamos Prekės savybės yra nurodomos Prekės aprašyme, kuris yra pateiktas Elektroninėje parduotuvėje.

7.2. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (prekės garantiją pagal įstatymą).

7.3. Prekių gamintojas arba Pardavėjas gali tam tikroms Prekėms suteikti prekės kokybės garantiją (komercinė garantija), kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi konkrečios Prekės aprašyme. Jei tokios rūšies garantija Prekei yra nustatyta, tai yra pažymima prie Prekės pateiktame aprašyme. Kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems nustato teisės aktai.

7.4. Tais atvejais, kai konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7.5. Reikalavimus dėl Prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trūkumų Pirkėjas gali pareikšti, jeigu jie nustatyti per Prekės tinkamumo naudoti terminą.

7.6. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Tikroji Prekių išvaizda, spalva gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas deda visas pastangas tam, kad Prekės būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Prekės realybėje gali skirtis nuo jų atvaizdų. Prekės įpakavimas taip pat gali skirtis nuo įpakavimą pavaizduoto Elektroninėje parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl Prekių, Pirkėjas gali kreiptis tiesiogiai į Pardavėją elektroniniu paštu: eshop@miskonatos.lt arba telefonu: +370 650 13538.

7.7. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.

7.8. Pirkėjas, kuris yra vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę ar Prekę, kurios tinkamumo naudoti terminas Prekės pardavimo momentu buvo pasibaigęs, savo pasirinkimu turi teisę:
7.8.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus;
7.8.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;
7.8.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
7.8.4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.

7.9. Jei Pirkėjo pasirinkto būdo Pardavėjas neturi galimybės įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Taisyklių

7.8. punkte numatytą būdą.

7.10. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

7.11. Pirkėjas, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės Prekę, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą (prašymai gali būti pateikiami elektroniniu paštu: eshop@miskonatos.lt arba paštu adresu: Rūtų g. 8, Dievogalos k., Kauno r. sav. Lietuva, LT-53428). Kartu su prašymu Pirkėjas turi:
7.11.1. pateikti Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, PVM sąskaitą faktūrą). Nepateikus Prekės pirkimo iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, Pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi;
7.11.2. nurodyti užsakymo numerį, Prekės pavadinimą, trūkumus;
7.11.3. Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
7.11.4. Pirkėjo pasirinktą vieną iš Taisyklių 7.8. nurodytų reikalavimų.

7.12. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, išnagrinėją prašymą ir atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

7.13. Pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui. Jei Prekė nėra grąžinta Pardavėjui, 14 dienų terminas skaičiuojamas nuo faktinio Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjos banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

7.14. Prekės grąžinamos Taisyklių nustatyta tvarka. Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas.

8. Atsakomybė
8.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.

8.2. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas internetinėje miskonatos.kromelis.lt parduotuvėje, užpildydamas registracijos formą patvirtina, kad yra ne jaunesnis kaip 20 metų ir prisiima visus galimus su šio fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis susijusius nuostolius.

8.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Pardavėjas parduoda Prekes Elektroninėje parduotuvėje tik Pirkėjo buitiniam ar asmeniniam naudojimui (vartojimo tikslais). Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

9. Nenugalima jėga
9.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos).

9.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).

9.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
9.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
9.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Taisyklėse nurodytų pranešimų siuntimas raštu apima ir pranešimų siuntimą elektroniniu paštu. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkėjo elektroniniu paštu ar telefono numeriu.

10.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą pateikiant užsakymą.

10.3. Bet kokiai Sutarčiai, sudarytai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su Taisyklėse nurodytais dokumentais.

10.4. Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia Pirkėjui (vartotojui) tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti Pirkėjo (vartotojo) naudojimąsi tokiomis teisėmis.

10.5. Pirkėjas norėdamas pareikšti pretenziją Pardavėjui dėl įsigytų Prekių, informuoti Pardavėją apie Taisyklių pažeidimą ar turėdamas kitų klausimų dėl Prekių ar Taisyklių taikymo gali kreiptis telefonu: +370 (610) 48 141, elektroniniu paštu: eshop@miskonatos.lt, ar paštu adresu: Rūtų g. 8, Dievogalos k., Kauno r. sav. Lietuva, LT-53428. Į Pirkėjo paklausimus ar pretenzijas, gautus raštu, Pardavėjas atsako per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.

10.6. Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenziją Pardavėjui dėl įsigytų Prekių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateiktu atsakymu, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, elektroninis pastas: tarnyba@vvtat.lt, telefonas: 8 5 262 67 51, interneto svetainė: www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/).

10.7. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.